سجود/وبلاگی برای عبودیت

بر آستان جانان گر سر توان نهادن گلبانگ سر بلندی بر آسمان توان زد

<%Morec%>
|